Hoppa till sidans innehåll

Stadgar, värdegrund mm


 

STADGAR

För den ideella föreningen Swedish Hot Rod association SUNDSVALL

SHRA SUNDSVALL med hemort i SUNDSVALL kommun

Bildad den 25 januari 1972

Stadgarna fastställda/ändrade på årsmötet den 19/2-2006

Stadgarna ändrade av årsmötet den 21/2-2010
Stadgarna ändrade av årsmötet den 26/2-2017
Stadgarna ändrade av årsmötet den 24/2-2019

1§. Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter: Motorsport. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att: 

Föreningens medlemmar verkar för att föreningens aktivt tävlande förare får möjlighet att tävla och träna på den egna anläggningen Sundsvall Raceway.

Föreningens medlemmar verkar för att det finns tillräckligt med funktionärer, samt är utbilda och tränade för att kunna bedriva verksamhet på den egna anläggningen Sundsvall Raceway.

Föreningens medlemmar ska i sin verksamhet aktivt verka för en drogfri idrott.

2§. Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3§.Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Bilsportförbundet (SBF)

Svenska Motorcykel och snöskoterförbundet (SVEMO)
och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbundet (RF)

Föreningen tillhör dessutom de distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningen hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF- styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande som lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4§.Beslutande organ

Föreningens beslutade organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5§.Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

6§. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

7§.Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i frågan om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29§.

8§. Stadgeändring

För ändringar av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9§. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederböra SF.

10§. Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delgett beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fåt avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörda inom tre veckor enligt regler i RF:s stadgar.

Familjemedlemskapp är alla bosatta på samma bostadsadress.

11§. Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalt medlemsavgiften för två på vardera följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskap upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12§.Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning an att denna har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Eller inte följer klubbens riktlinjer under 13.1§.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta vis tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäll för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet har ifrågasätts. I besuttet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagan. Beslutet skall inom tre dagar från dagen från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörda överklagas inom tre veckor enligt regler i RF:s stadgar.

13§. Medlems rättigheter och skyldigheter

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • Skall följa förenignes stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • Skall betala medlemsavgiften senat mars månads utgång samt de övriga avgifter som beslutas av föreningen.
 • Ska betala medlemsavgiften senast samma dag som årsmötet äger rum för att ha rösträtt på årsmötet. 

13.1§. Policy för sociala medier mm

Inom SHRA Sundsvall så strävar vi efter att hålla en god ton mot våra medmänniskor, både när vi möts och på alla sociala medier. Alla medlemmar inom SHRA Sundsvall behöver hjälpas åt att visa på ett trevligt bemötande på nätet och på så sätt motarbeta det hat som drabbar alldeles för många. Därför har styrelsen tagit fram följande dokument ”Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling”.

Som medlem inom klubben har du, tillsammans med övriga medlemmar, ett ansvar att efterfölja den policy som SHRA Sundsvall har tagit fram. Policyn är till för att skapa ett trevligare klimat internet och i våran förening samt anläggning och andra platser tävlingsanläggningar.

Tillsammans jobbar vi alla för att förbättra klimatet och motarbeta den mobbning som pågår på de sociala medierna. Detta gör vi genom att:

 • Respektera motståndare, team-kamrater, funktionärer, tekniker, domare och tävlingsledare.
 • Respektera andras synpunkter och åsikter.
 • Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
 • Granska kritiskt på ett positivt sätt.
 • Behandla alla lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättningar.

Respektera medtävlande, team-kamrater, funktionärer, tekniker, domare och tävlingsledare
Alla medlemmar, oavsett roll eller position, är lika mycket värda och ska behandlas med lika mycket värdighet och respekt. Detta gäller före, under och efter tävling. Det är inte acceptabelt att smutskasta och hänga ut de som medverkat under tävling eller träning.

 

Respektera andras synpunkter och åsikter Alla har rätt till en egen uppfattning och egna åsikter. Den kan skilja sig mellan olika individer. Det är inget fel med detta och ingen människa är mindre värd än någon annan på grund av detta. Visa där med andra respekt även om ni tänker olika. Det ger dig inte rätt att hänga ut någon annan.

 

Behandla andra som du själv vill behandlad

Behandla andra medlemmar med värdighet och respekt på det sätt som du själv vill att andra ska behandla dig. Föregå med gott exempel. 

Granska kritiskt på ett positivt sätt

För att vi alla ska utvecklas så behöver man få kritik dock ska kritiken vara positiva och man ska inte hänga ut någon på något socialt media. 

Behandla alla lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättningar

Inom SHRA Sundsvall värderas all människor lika mycket. Ingen ska känna sig utanför eller bli uthängd på grund av kön, ålder, etniska ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättningar. 

Kontakta din klubb.
Om du upptäcker något på nätet som du anser inte är lämpligt. Oavsett om det är bilder, inlägg eller kommentarer, så uppmanas du att ta kontakt med den klubb du tillhör, distrikt eller förbundet.

14§. Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen. Denna formulering bör vi se över då de har ändrats i SBF/Svemo!

15§. Årsmöte och extra årsmöte, Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16§. Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17§. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18§.Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19§. Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20§. Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får inte väljas in i styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21§. Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1)      Fastställande av röstlängd för mötet.

2)      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3)      Val av 2 st. protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.

4)      Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.

5)      Fastställande av föredragningslista.

6)      Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7)      Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8)      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

9)      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10)   Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

11)   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

12)   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13)   Val av styrelse.

a)  föreningens ordförande för en tid av 2 år (väljes ojämna år).

b)  Vice ordförande för en tid av 2 år (väljes jämna år).

c)  Kassör för en tid av 2 år (väljes jämna år).

d)  Sekreterare för en tid av 2 år (väljes ojämna år).

e)  4 st. ledamöter för en tid av 2 år (väljes ojämna år).

f)   3 st. ledamöter för en tid av 2 år (väljes jämna år).

g)  4 st. Suppleanter för tiden om 1 år

h)  2 st. till valberedningen varav en sammankallande

i)    x antal funktionärer utom styrelsen

14) Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22§. Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

23§. Valberedningens sammansättning, åligganden

Valberedningen består av två ledamöter valda av årsmötet varav en är sammankallande.

Valberedningen skall senast 3 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid

Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.

24§. Revisorer, Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

25§. Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 6 ledamöter samt 4 suppleanter.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26§. Styrelsen åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 • ansvara för och förvalta föreningens medel.
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 §, samt förbereda årsmötet.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Om inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • Förbereda styrelsens sammanträden.
 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden.
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras.
 • Se till att fattade beslut har verkställts.
 • Underteckna utgående handlingar som fattats av styrelsen.
 • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

 • Se till att medlemsförteckning förs och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.
 • Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar.
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
 • I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.
 • Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.
 • Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27§. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande, ordinarie ledamöter kan ersättas av suppleant. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom muntligt omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28§. Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till vissa grupper, eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

29§. Tvist, Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  Stadgar SHRA Sundsvall 2019 Stadgar SHRA Sundsvall 2019 2020-01-23 PDF 251 KB
  Handlingsplan mot mobbing - SHRA Sundsvall version 2019-02-26 Handlingsplan mot mobbing - SHRA Sundsvall version 2019-02-26 2019-03-15 PDF 196 KBräknare
räknare

Postadress:
SHRA Sundsvall
Box 419
85106 Sundsvall

Kontakt:
Tel: +46701801799, +46703555555
E-post: This is a mailto link

Se all info